توسعه مسئله زمانبندی دروس دانشگاهی با در نظر گرفتن ترجیحات اساتید و دانشجویان و حل آن توسط سیستم‌ پشتیبان ‌تصمیم گیری مبتنی بر الگوریتم تبرید شبیه سازی شده دو هدفه

شقایق وزیری؛ آرش زارع طلب؛ مانی شریفی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jims.2019.29331.1982

چکیده
  جدول زمانبندی درسی، مسئله تخصیص هفتگی یک مجموعه درس و استاد به مکان و زمان بنا بر یکسری محدودیت های سخت و نرم در دانشگاه می‌باشد. در هر نیمسال، مدیران گروه‌های آموزشی برای تولید جدول زمانبندی درسی از جدول‌‌های نیمسال‌های گذشته و روش سعی و خطا استفاده می‌کنند؛ هر چند تغییر سریع نیازمندی‌های دانشگاه در هر نیمسال، محدودیتها و قوانین ...  بیشتر