بهینه سازی تسهیم دانش بر مبنای نظریه بازی: کاربرد برنامه ریزی دوسطحی

محسن طباطبایی؛ عباس افرازه؛ عباس سیفی

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 101-143

https://doi.org/10.22054/jims.2019.36999.2190

چکیده
  هدف این مقاله ارائه یک مدل بهینه‌سازی تسهیم دانش بر مبنای نظریه بازی است که تصمیمات سازمان و دانشکاران را بصورت همزمان بهینه‌سازی کند. بدین منظور از برنامه‌ریزی دوسطحی استفاده شد. در سطح بالا تصمیمات سازمان در خصوص پاداش و در سطح پایین تصمیمات دانشکار در خصوص زمان و تلاش تخصیص یافته به تسهیم دانش مدلسازی شد. طراحی فرمولاسیون ریاضی ...  بیشتر