کاربرد تحقیق در عملیات در سیستم های خدمات درمانی ایران

کورش عشقی؛ مریم رستگار

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 1-28

چکیده
  در این مقاله ابتدا به تاریخچه کاربردهای مختلف تحقیق در عملیات در مسائل خدمات درمانی پرداخته و سپس دو مقوله استقرار بهینه ماشینهای آمبولانس و برنامه ریزی پرسنل واحدهای درمانی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه مدلهای مورد بحث در مرکز اورژانس تهران و مرکز طبی کودکان پیاده سازی و اجرا شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است.  بیشتر