مدلی برای مساله چند کالایی مدیریت موجودی توسط فروشنده با محدودیت های تصادفی گنجایش انبار و بودجه

سیدحمیدرضا پسندیده؛ زهرا بهرامی؛ محمد محمدی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/jims.2018.11016.1404

چکیده
  همکاری در زنجیره ی تامین به عنوان یک تفاوت در کسب و کار و یک منبع ایجاد مزیت رقابتی شناخته شده است. یکی از پرکاربردترین انواع همکاری در زنجیره ی تامین، قرارداد مدیریت موجودی توسط فروشنده می باشد. در این مقاله یک سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده دو سطحی با یک تامین کننده و چندین فروشنده مورد مطالعه قرار گرفته است. در این سیستم چند محصولی، ...  بیشتر