حل مساله مسیریابی تولید رقابتی با استفاده از بهینه سازی گروه ذرات

فرزانه ادبی؛ جواد بهنامیان

دوره 16، شماره 49 ، تیر 1397، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8787

چکیده
  مساله مسیریابی تولید به تلفیق دو مساله مسیریابی خودرو و برنامه ریزی تولید می‌پردازد. عموما در مسئله فوق فرض بر این است که نوعی انحصار در محیط وجود دارد و توجهی به تاثیر رقبا در این مسائل در نظر گرفته نشده است. پر واضح است که در دنیای واقعی دیگر نمی‌توان به داشتن بازار انحصاری امید بست. در فضای رقابتی مشتریان متناسب با قیمت و کیفیت تامین‌کننده ...  بیشتر