پویاسازی خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش DEA-DA در بستر شبکه عصبی مصنوعی SOM

علی بنیادی نائینی؛ سعید یوسفی؛ محمدعلی فائضی راد

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 165-187

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3914

چکیده
  چکیدهامروزه ارزیابی مشتریان برای ارائه خدمات مناسب یکی از مهم ترین چالش های مدیران و تصمیم گیرنددگان درسازمانهای مختلف است. در سازمانهای مختلف گاه با توجه به حجم سنگین تقاضای مشتریان پاسخ گدویی بدهنیازهای تمامی آنان امکان پذیر نیست و از سدوی دیگدر ایدن مشدتریان بده عندوان سدرمایه هدای سدازمان ها قلمددادمی شوند. این موضوع هدفمند ...  بیشتر