ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها به منظور رتبه بندی میزان تاثیرگزاری شاخص های کارت امتیازی متوازن در سنجش کارایی سازمان

علیرضا علی نژاد؛ سیدرضا زمانی

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4173

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها در جهت ارزیابی کارایی سازمان و کارت امتیازی متووازن در جهوت سوناث اخرب شویسازمان به عرصه ارزیابی عملکرد معرفی شده اند. در این میان اخرسنای شاخص های کارت امتیازی متوازن درارزیابی کارایی سازمان مسئله ایست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مسئله از آناا حائز اهیمت اسوتکه بسیاری از سازمان های رسانه ای به علت پیچیدگی ...  بیشتر