تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات servqual

سید محمد اعرابی؛ شهرام اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 1-19

چکیده
  از آنجا که مشتریان منبع سودآوری سازمانها هستند، در نظر گرفتن انتظارات آنان به عنوان استانداردهای کیفی انجام خدمات، بسیار حائز اهمیت است. مشتریان تضمین کننده سود شرکتها هستند و آنچه که تاثیر همیشگی بر این فرایند دارد، رضایت آنان است و این رضایت نیز در گرو کیفیت خدماتی است که دریافت می دارند. تعیین مولفه ها و شاخص هایی که از سویی بیانگر ...  بیشتر