الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل کزازی؛ یحیی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، ، صفحه 31-71

چکیده
  امروزه اندیشه مشتری مداری و جلب وفاداری مشتری در کنار بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر بخشی و کارایی سازمان هایی را که می خواهند در رقابت جهانی حضور چشمگیر داشته باشند افزایش داده است. فزونی عرضه کالا و خدمات توسط مشتری، سازمان های نوین را وادار کرده است که ضمن پاسخگویی به انتظارات مشتریان همواره در راستای ارتقاء کیفیت ...  بیشتر