انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 1-20

چکیده
  در دنیای امروزی تغییر و تحولات تکنولوژی سرعت زیادی به خود گرفته است و برنامه ریزی برای آینده نیازمند درکی عمیق از تغییرات در عرصه تکنولوژی است. این درک عمیق در بردارنده بررسی دقیق پیدایش تکنولوژی های جدید و حیاتی می باشد. یکی از کاربردهای مهم پیش بینی، استفاده آن در برنامه ریزی است. با پیش بینی تکنولوژی می توان تصویر واضحتری از آینده ...  بیشتر