بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یعقوبی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 45-64

چکیده
  بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات موضوعی است که این مقاله به آن پرداخته است. مقاله با بحثی درباره ضرورت بازآفرینی دولت آغاز می شود و در پی آن سه عامل بحران در بخش دولتی، پدیدار شدن ایدئولوژی لیبرالیسم جدید و قدرت و اراده سیاسی به عنوان عواملی که مدیریت دولتی را به سوی باز آفرینی دولت سوق داده است تشریح می گردد. در ادامه به اصول بازآفرینی ...  بیشتر