رابطه بین نگرش فرد نسبت به خود و نگرش فرد نسبت به دیگران

جعفر رضائی؛ نگین سلیمی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 89-106

چکیده
  یکی از مفاهیمی که در روانشناسی اجتماعی و مدیریت همواره مورد بحث صاحب نظران بوده، مفهوم نگرش است که درک صحیح از آن می تواند در زمینه های مختلفی از جمله مدیریت و ارتباطات، مفید واقع گردد. نگرش در مورد مسائل مختلف در اثر ارتباط فرد با آن مسائل شکل می گیرد. بنابراین نگرش فرد نسبت به خود ریشه ارتباط فرد با خود دارد. آمدن فرد دیگری به محدوده ...  بیشتر