عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده

بهروز رضایی منش؛ مهدی نوربخش

دوره 4، شماره 13 ، تیر 1385، ، صفحه 123-146

چکیده
  نوشتار حاضر بر اساس پژوهشی توصیفی – پیمایشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد که بر روی 84 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت تعاون اجرا و تدوین شده است. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مبدع الگوی سازمانهای یادگیرنده یعنی پیتر سنگه است. وی در کتاب خود تحت عنوان پنجمین فرمان، عوامل موثر بر ایجاد سازمان ...  بیشتر