بررسی اثر عوامل فرهنگی (براساس مدل DOCS) بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی (اداره کل درمان غیر مستقیم استان تهران)

علیرضا امیر کبیری؛ هلیا طهرانی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 201-223

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اثر عوامل فرهنگی بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی می پردازد. برای اجرای آزمون از پرسشنامه دنیسون استفاده شده که وی فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه سه شاخص تعریف ...  بیشتر