مدل ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور و خود سازمانده کوهونن برای پیش بینی قیمت سهام

پیام حنفی زاده؛ ابوالفضل جعفری

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 165-187

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدلی ترکیبی از شبکه های عصبی مصنوعی، به بررسی توان پیش بینی کنندگی آنها در مقایسه با مدل های منفرد می پردازد. در این بررسی، با استفاده از شبکه های عصبی ترکیبی متشکل از شبکه های پیش خور و خود سازمانده کوهونن اقدام به پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی در پیش بینی قیمت سهام شده است. نتایج آزمایشات محاسباتی ...  بیشتر