تعیین بهترین توالی انجام چند کار در محیط جریان کارگاهی تک ماشینی با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره فازی

نسیم اکرام نصرتیان

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 129-146

چکیده
  یکی ازمراحل برنامه ریزی تولید، تعیین توالی عملیات است. توالی عملیات توسط یک سری از شاخص های کارایی مانند میانگین زمان تکمیل کارها، حداکثر دیرکرد کارها و میانگین دیر کرد کارها و ... ارزیابی می شود. جهت برآورده ساختن هر یک از شاخص های کارایی، یک سری قاعده یا الگوریتم هیوریستیک ارائه شده است مانند قاعده کوتاهترین زمان انجام سفارش که شاخص ...  بیشتر