شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر در توسعه محصول جدید در گروه خودرو سازی سایپا با رویکرد AHP

علیرضا ممقانی؛ سهیل سرمد سعیدی؛ محمدرضا کاباران زاد قدیم

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 167-194

چکیده
  توسعه محصول جدید (NPD)، به عنوان رویکردی نو، مطرح است شناخت عوامل کلیدی این رویکرد، می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. در این تحقیق سعی شده با مطالعات کتابخانه ای و مشاوره با اساتید دانشگاهی، مدیران و صاحب نظران در بخش های مرتبط با توسعه محصول در گروه خودروسازی سایپا، تا حد امکان عوامل کلیدی و شاخص های آن شناسایی ...  بیشتر