ارائه الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت و تقاضای فازی

ناصر حمیدی؛ پروانه سموئی؛ مهدی اقبالی

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 195-214

چکیده
  یکی از مسائلی که همواره ذهن محققین عرصه ی تولید را به خود مشغول کرده یافتن پاسخ مناسب برای تعیین مقدار تولید هر محصول بوده است. چنین مسائلی با نام ترکیب تولید شهرت یافته اند و برای حل آن روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها تئوری محدودیت هاست که یک تئوری ساده قابل فهم و در عین حال کاربردی است. اما متاسفانه با تمام مزایایی که ...  بیشتر