ارتقای چابکی سازمانی با رویکرد توسعه عملکرد کیفیت فازی

سید محمود زنجیر چی؛ مجید نجاتیان قاسمیه؛ محسن طاهری دمنه

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 85-106

چکیده
  در دنیای تجاری امروز، چابکی یکی از مهمترین ویژگی ها در صنایع رقابتی قلمداد می شود. در این راستا پژوهش حاضر به ارائه یک رویکرد نوین در راستای ارتقای چابکی سازمانی در شرکت ها و موسسات می پردازد. رویکرد مذکور بر اساس تکنیک توسعه عملکرد کیفیت شده است و با تدوین دو خانه کیفیت صورت می پذیرد. در گام نخست، مهم ترین پایه های رقابتی صنعت شناسایی ...  بیشتر