ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه با استفاده از تکنیک های داده کاوی در حوزه بانک داری الکترونیک

محمد رضا تقوا؛ سید مجتبی حسینی بامکان

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 187-207

چکیده
  طی دو دهه گذشته، دورنمای رقابت در صنعت بانک داری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. این امر به علت نیروهایی همچون قوانین جدید، جهانی سازی، رشد فن آوری و تبدیل به محصول شدن خدمات بانک و افزایش قابل توجه تقاضای مشتریان می باشد. بدین جهت بانکها در پی ارائه خدمات مناسب به مشتریان بالقوه این خدمات هستند و ارائه خدمات جدید با تحلیل بهتری همراه ...  بیشتر