رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش ایجاد شده برای سهام داران

یحیی حساس یگانه؛ عبدالله مولودی

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 233-261

چکیده
  در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهام داران نهادی، تمرکز سهام داران نهادی، پاداش هیئت مدیره، مدیران غیر موظف، و تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان ساز و کار حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهام داران به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد پرداخته شده است. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر