بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ اصغر مبارک

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-43

چکیده
  رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون ...  بیشتر