روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره

مقصود امیری؛ محسن رحیمی مزرعه شاهی؛ حمید تابلی

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 45-65

چکیده
  این مقاله روشی جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است. این روش بر اساس تعریف هندسی خاصی از گزینه ها و با منطق ریاضی ساده اما قوی و مستدل طراحی شده است. یکی از مهمترین و مشخص ترین مزایای این روش قابل فهم بودن محتوا و سادگی فرایند و الگوریتم آن می باشد. محاسبات این روش با توجه به نگاه جدیدی که از لحاظ هندسی به این گونه مسائل می شود پیچیدگی ...  بیشتر