طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان

مهدی سیف برقی؛ چرو ضیائی نقش بندی

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 67-84

چکیده
  در این مقاله یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت ارزیابی مشتریان ارائه می شود. این سیستم به خصوص می تواند در شرکت های انحصاری کاربرد داشته باشد. این مقاله توسعه یافته پژوهش چامودراکاس و همکاران است که در آن صرفا بر اساس یک مدل تاپسیس فازی ارزیابی و انتخاب مشتریان صورت گرفته است. مدل پیشنهادی شامل 6 روش مختلف است که کاربر می تواند به دلخواه ...  بیشتر