کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخصیص اعتبارات ویژه پژوهشی

داوود حسین پور؛ خاطره حاجی نوری

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 85-114

چکیده
  بحث تخصیص اعتبارات همواره یکی از موضوعاتی بوده است که سازمان ها و نهادها را با مشکلات و چالش هایی مواجه ساخته است. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز با افزایش روز افزون تقاضا برای اعتبار ویژه پژوهشی به دلیل مشخص نبودن اولویت ها و ماهیت واقعی دستاوردهای پژوهشی، تنش های مربوط به تخصیص اعتبارات را بیش از سایر سازمان ها حس کرده است. بنابراین ...  بیشتر