داده کاوی حوادث شغلی در صنعت ساختمان مورد کاوی در یک سازمان پروژه محور

ساویز محمد نبی؛ سینا محمد نبی

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 161-182

چکیده
  مقاله حاضر سعی در استفاده کاربردی از دانش داده کاوی به عنوان یک ابزار تحلیلی برای یافتن الگوهای رخداد حادثه از میان 1845 مورد حادثه و شبه حادثه ثبت شده در بانک اطلاعاتی حوادث شغلی یکی از سازمان های بزرگ پروژه محور کشور طی سالهای 1381 تا 1387 دارد. ماموریت سازمان مورد مطالعه اجرای پروژه های مرتبط با صنعت ساختمان در نقاط مختلف ایران و جهان ...  بیشتر