انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات با رویکرد سلسله مراتبی فازی

راضیه تقی پور؛ سروش آوخ دارستانی

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 193-228

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9111

چکیده
  در سا ل های اخیر نگهداری و تعمیرات به عنوان عامل موثر و قابل توجهی در بهبود کارکرد دستگاه ها بودهاست. نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در حفظ قابلیت اطمینان، دردسترس بودن، کیفیت تولیدات، کاهشریسک، افزایش بازدهی، امنیت تجهیزات برعهده دارد، لذا نگهداری و تعمیرات و استراتژی های آن از جایگاهویژه ای در صنایع برخوردار است. پژوهش های زیادی به ...  بیشتر