مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

حدیث دریکوند؛ سید محمد حاجی مولانا

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 235-263

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15199.1538

چکیده
  نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد ...  بیشتر