مدلی ریاضی دو هدفه مبتنی بر رویکرد برنامه‌ریزی استوار برای مسألۀ مکان‌یابی – موجودی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان پاسخگویی تقاضا و تخفیفات چند سطحی

بهزاد خانی؛ مهران خلج؛ محمد رضا خلج

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 265-300

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16350.1582

چکیده
  در این پژوهش مدلی ریاضی دو هدفه جهت بهینه‌سازی شبکه توزیع کالا در زنجیره تأمین سه سطحی مبتنی بر مدل‌های مکان‌یابی- موجودی با هدف مکان‌یابی مراکز توزیع توسعه داده می‌شود که در آن تخصیص مناسب مشتریان به‌منظور حداکثرسازی پوشش تقاضا، افزایش میزان فروش از طریق اعمال سیاست‌های تخفیف و در نهایت بهبود سامانه حمل‌ونقل کالا از طریق ارائه ...  بیشتر