شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

طیبه عباس نژاد؛ رضا شفی زاده؛ محمد غفورنیا

دوره 17، شماره 52 ، فروردین 1398، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22054/jims.2017.19985.1698

چکیده
  شرکت‌ها برای رشد و باقی ماندن در عرصه رقابت ناچار به نوآوری و توسعه محصولات جدید هستند، اما نوآوری و فرآیند توسعه محصول، پرریسک و هزینه‌بر است. از طرفی اکثر محققین برای بررسی توسعه محصول، عوامل مؤثر بر آن را ایستا در نظر گرفته و به پویایی بین این عوامل توجه ننموده‌اند. از آنجایی که نحوه ارتباط بین عوامل مؤثر بر موفقیت توسعه محصول ...  بیشتر