ارائه یک مدل یکپارچه مکانیابی-تولید-توزیع در زنجیره تامین سبز با در نظرگرفتن سطح سرویس‌دهی

سعید موسی خانی؛ علی بزرگی امیری؛ محمدصادق سنگری

دوره 18، شماره 56 ، فروردین 1399، ، صفحه 275-304

https://doi.org/10.22054/jims.2018.22216.1771

چکیده
  یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه‌ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه‌های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می‌تواند دست‌یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت‌ها مصوب شده است، محدودیت‌هایی را برای فعالیت‌های تولید ...  بیشتر