بهینه‌سازی مجموع جریمه‌های هزینه دیرکرد و انرژی در مسأله زمانبندی ماشین‌های موازی‌ ناهمگن به وسیله الگوریتم ممتیک

جواد بهنامیان؛ امیر افسر

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 29-57

https://doi.org/10.22054/jims.2020.24828.1856

چکیده
  در مطالعات مختلف مربوط به مسائل زمانبندی، معمولا تمرکز بر برنامه‌ریزی ماشین‌ها و تخصیص کارها به ماشین‌ها و تعیین توالی کارها، به منظور بهینه‌سازی زمان اتمام کارها، می‌باشد. با توجه به ارتباط بین اقتصاد، انرژی و نگرانی‌های زیست محیطی، مصرف انرژی یکی از موارد مهم در برنامه‌ریزی سیستم‌های مختلف می‌باشد. در این مقاله یک مسأله زمانبندی ...  بیشتر