دسته بندی مشتریان حقوقی و پیش بینی توانایی سوددهی آنان با استفاده از ارزش طول عمر مشتری و رویکرد زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: مشتریان یک بانک خصوصی)

محمد تقی تقوی فرد

دوره 15، شماره 45 ، تیر 1396، ، صفحه 45-74

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7605

چکیده
  در عصر حاضر، مشتریان مهم ترین منبع درآمد مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شوند. با توجه به روندخصوصی سازی در کشور و تغییر ساختار مالی بانک ها، ضرورت بیشتری در حفظ و جذب مشتریان سودآور احساسمی گردد. هرچند یکی از مهم ترین روش های شناسایی مشتریان سودآور مفهوم ارزش طول عمر مشتری است ولیمهم تر از آن برآورد و تخمین وضعیت آینده مشتریان است زیرا ...  بیشتر