طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

اصغر آقایی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ وجه اله قربانی زاده؛ فتاح میکائیلی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-113

چکیده
  زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده ازراهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین درجهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحایالگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر ...  بیشتر