طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیر هى تأمین ب هدلیل جهان یشدن بازارهای کس بوکار، اهمیت بیشتری پیدا کردهاست. با افزایش پیچیدگی، سطح نبود اطمینان و ریسک موجود در زنجیره نیز افزایش م ییابد. از ای نرومدیریت ریسک زنجیر هى تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازما نها قرار گرفته است. یکیاز خطرهای موجود در زنجیر هى تأمین، ریس کهای وارده از ناحی هى تأمی ...  بیشتر