طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 23-50

چکیده
  طبق هبندى موجودى یکى از تکنی کهاى مهم در حوز هى مدیریت موجودى است. ب هدلیل تنوع وحجم بالاى اقلام موجودى در یک شرکت، مدیران ناگزیر هستند آنها را طبق هبندى کنند. بنابراین،بخشى از تلاش پژوهشگران ب همنظور یافتن رو شهایى بوده است که با تعیین تعداد طبقات موجودى،توان کنترل مدیریت را افزایش دهند. در این مقاله، از الگوریتم بهین هسازى جمعى را ...  بیشتر