اندازه گیرى چابکى زنجیره ی تأمین با استفاده از پایگاه قوانین فازی و شاخص چابکی فازی در صنعت الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت پیشرانه ى ساری)

هانی قاسمی صاحبی؛ سیدمحمود زنجیرچی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 56-76

چکیده
  براى دستیابى به حاشیه ى رقابتى در محیط تجارى به سرعت در حال تغییر ، شرکت ها باید طورىبا تأمین کنندگان و مشتریان در عملیات خط جریان منطبق شوند که براى دستیابى به سطحى ازچابکى مأوراى انتظار نایل شوند. در نتیجه، زنجیره هاى تأمین چابک، ابزار برجسته ى رقابتى هستندکه مى توانند در این راه کمک شایانى کنند. به سبب ابهام ارزیابى چابکى، بیشتر ...  بیشتر