با استفاده MAG تعیین میزان بهینه ى عوامل مؤثر بر کیفیت جوش از روش شناسی سطح پاسخ و مقایسه آن با الگوریتم شبیه سازی تبرید (مطالعه ى موردی: شاسی وانت مزدا)

حسین خانکی؛ مهدی عزیز محمدی؛ مسعود وکیلی؛ سعید خان محمدیان

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 153-179

چکیده
  در این مقاله به بررسی و بهین هسازی شاخ صهای مهم یکی از رو شهای جوشکاری با عنوان جوشکاریپرداخته م ىشود. این روش یکى از فرایندهای مهم در ایجاد اتصالات (GMAW) قوس الکتریکی با گاز محافظدائمی فلزی با کیفیت بالا در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو است که هدف از آن بهبود انداز هى ساق هىجوش و همچنین شاخ صهای کیفی آن است. یکی از تکنی کهای کاربردی برای ...  بیشتر