مدیریت مصرف فرآورده ها در زنجیره ی تأمین خون با در نظرر گررفنن امکان اننقال جانبی بین بیمارسنان ها

سعید یعقوبی؛ مهدی کامور

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8118

چکیده
  وجود عواملی نظیر محدود بودن منابع تأمین خون، فسادپذیری، شرایط خاص لازم برای نگهداری فرآورده هایخونی و هزینه های بالای ناشی از تلفیات و کمبود خون در مراکز درمانی، موجب شده مدیریت مصرففرآورده های خونی، به عنوان یکی از مسائل پیچیده و حائز اهمیت در حوزه ی سیستم های سلامت شناخته شوددر این مقاله، یک مدل ریاضی خطی به منظور بهینه سازی مصرف ...  بیشتر