ارائه مدل ریاضی برای زمانبدی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با در نظر گرفتن جریانهای نقدی تنزیل یافته

امین کرامتی؛ مجید اسماعیلیان؛ مسعود ربیعه

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 63-90

چکیده
  در این پژوهش مدل ریاضی جهت زمانبندی پروژه­هایی با محدودیت منابع در حالت چند مد و با هدف بیشینه سازیNPV  ارائه شده است. مدل ارائه شده برگرفته از مسئله  MRCPSP- GPRمی­باشد. در این پژوهش ابتدا یک مدل ریاضی که قادر به ارائه جواب دقیق باشد جهت حل نمودن مسائل  MRCPSP- GPRارائه خواهد شد، سپس مدل برای محاسبه هزینه اضافه کاری، در نظر گرفتن جریمه ...  بیشتر