مدل‌سازی و حل مساله یکپارچه برنامه‌ریزی تولید ادغامی و تعمیرات و نگهداری در حالت دو هدفه و با رویکرد کاهش نارضایتی مشتریان

سید محمد حسن حسینی

دوره 18، شماره 56 ، فروردین 1399، ، صفحه 129-169

https://doi.org/10.22054/jims.2019.29711.1988

چکیده
  امروزه تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده و تامین به موقع تقاضاها و سفارشات مشتریان یکی از اهداف مهم و استراتژیک سازمان‌ها و واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع ریشه در جایگاه مشتریان و موضوع رضایت ایشان از تحویل به موقع تقاضاهایشان و همچنین بهره‌برداری مناسب از منابع تولیدی سازمان دارد. در تحقیق حاضر، مساله یکپارچه برنامه‌ریزی ...  بیشتر