مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
   درمحیطآشفته‌ای(نامطمئنومتغیر)کهسازمان‌هادرآنمشغولفعالیتهستند،یکیازمهم‌ترینعواملبقاءوپیشرفت،چابکیآن‌هااست. ویژگیاساسیاینمحیطتغییروعدم‌اطمیناناست. سازمان‌هادراینمحیط،چگونهبایدعملکنندتابتوانندضمن حفظ موقعیت خود، ازتغییرات،بیشترینمنفعتراکسبکردهوپیشرفتکنند. سیستمتولیدیچابک، راه‌حلیجدیدبرایمقابلهبااینچالش ...  بیشتر