مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو: نظریه‌ای برخاسته از داده‌ها

مسعود سیم‌خواه؛ کامران فیضی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این مقاله ارائه مدل فرایندی مدیریت ریسک عرضه در زنجیره‌‌تأمین صنعت خودرو است. مدل فرآیندی مدلی است که چرایی ورود خودروساز به فرآیند مدیریت ریسک عرضه و چگونگی این فرآیند را تشریح می‌نماید. با اتکاء به رویکرد نظریه‌ برخاسته از داده‌ها و نتایج حاصل از ۱۳مصاحبه‌ عمیق با ۱۰ تن از مدیران و کارشناسان زنجیره‌تأمین صنعت ‌خودرو، چارچوبی ...  بیشتر