توسعه مدل‌های کنترل موجودی (r,Q) و(R,T)

مقصود امیری؛ محمد امین نایبی؛ اویس زرابادی پور

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 125-124

چکیده
  در این مقاله مدل‌های سنتی کنترل موجودی (r,Q) و(R,T) به صورت یک مدل چند‌کالایی با دو هدف کمینه‌سازی هزینه‌ها و سطح خطر و تحت محدودیت‌های بودجه در‌دسترس، حداقل سطح عملکرد، فضای انبار و تعداد کمبود مجاز توسعه یافته‌اند. تابع توزیع تقاضا نرمال بوده و تقاضا با پس‌افت تأمین می‌گردد. ابتدا مدل قطعی و سپس مدل احتمالی- فازی با پارامترهای بودجه ...  بیشتر