بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمی با زیرسیستم‌‌های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه‌ای برای کاهش نرخ خرابی شده

مانی شریفی؛ کامران دشتی ملجلائی

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 89-105

چکیده
  در این مقاله مدل جدیدی برای مسئله تخصیص افزونگی با ساختار سری- موازی و زیر سیستم­های k-out-of-n با در نظر گرفتن هزینه­ای جهت کاهش نرخ خرابی ارائه شده که در آن دو سیاست افزونگی آماده به کار سرد و فعال به عنوان متغیر تصمیم برای هر یک از زیر سیستم ها در نظر گرفته شده است. هدف از حل مدل ارائه شده، تعیین سیاست افزونگی، نوع و تعداد اجزاء مازاد ...  بیشتر