زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 163-187

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4172

چکیده
  زمان بندی کلاس های درس یکی از شاخه های مهم مسااله هاای عماممی زماان بنادی اساتم مسااله زماان بنادیدرس ها، به عنمان یک گام از فرایند برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها، از جمله چالش هایی است که برنامه ریزانحمزه آممزش با آن مماجه هستندم مساله عبارت است از تخصاص درس هاای دانشاگاهی باه دوره هاای زماانیخاص در طمل هفته برای یک نصم سال تحصاصلی ...  بیشتر