انتخاب سبد پروژه با بکارگیری رویکردی تلفیقی از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی عدد صحیح با ضرایب تابع هدف اصلاح شده

ندا اخوان تپه سری؛ بابک شیرازی؛ علی تاجدین

دوره 17، شماره 52 ، فروردین 1398، ، صفحه 339-385

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16755.1595

چکیده
  انتخاب سبد پروژه مساله اصلی در سازمان های پروژه محور می باشد. در انتخاب پروژه مسئله تصمیم گیری بهینه به منظور استفاده حداکثری از منابع محدود و دستیابی هرچه بیشتر به اهداف سازمان با رعایت محدودیتها مطرح می باشد. ازینرو جهت تسهیل انتخاب سبد پروژه در سازمانهای پروژه محور، به ارائه یک مدل کاربردی که بتواند با لحاظ کردن محدودیتها، اهداف ...  بیشتر

زمان بندی کلاس های درس با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح

مجید اسماعیلیان؛ سیده مریم عبدالهی

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 163-187

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4172

چکیده
  زمان بندی کلاس های درس یکی از شاخه های مهم مسااله هاای عماممی زماان بنادی اساتم مسااله زماان بنادیدرس ها، به عنمان یک گام از فرایند برنامه ریزی درسی در دانشگاه ها، از جمله چالش هایی است که برنامه ریزانحمزه آممزش با آن مماجه هستندم مساله عبارت است از تخصاص درس هاای دانشاگاهی باه دوره هاای زماانیخاص در طمل هفته برای یک نصم سال تحصاصلی ...  بیشتر