مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 75-104

چکیده
  توجه فزاینده به رقابت پذیری صنعت، ناشی از اثرات مثبت آن بر بهره وری و رفاه ملی است. از اینرو ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری در کانون توجه مدیران قرار دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه صنعت تولید در ایران، مدلی جهت بررسی، پیش بینی و ارتقا رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. این مطالعه با بررسی 23 شاخه فعالیت در صنعت ...  بیشتر