مدلی ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها برای تعیین استراتژی‌های رقابتی با درنظرگرفتن اندازه سازمان و پارامترهای همبسته (کاربرد موردی صنعت بیمه)

حمیدرضا جعفری؛ پریوش ترکی

دوره 17، شماره 55 ، دی 1398، ، صفحه 211-254

https://doi.org/10.22054/jims.2018.25569.1883

چکیده
  از آنجایی که سهم بازار کسب شده به عنوان یک شاخص کلیدی در شرکت‌های بیمه و یک پارامتر از نوع همبسته قلمداد می‌شود، (مجموع سهم بازار کسب شده توسط تمام رقبا بر حسب درصد برابر صد در صد است )، از طرفی حداکثر مقدار قابل کاهش در میزان منابع بکار رفته (ورودی‌ها) جهت رسیدن به مرز کارایی تابعی از میزان بزرگی ورودی می‌باشد، با این حال مدل‌های کلاسیک ...  بیشتر