مدیریت پروژه
ارائه مدل بهینه سازی جهت اولویت بندی و انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک پروژه

علی نمازیان؛ سمیه بهبودیان

دوره 21، شماره 71 ، دی 1402، ، صفحه 225-261

https://doi.org/10.22054/jims.2024.75036.2870

چکیده
  پروژه‌ها در طی اجرایشان، با ریسک‌های مختلفی مواجه هستند که می‌تواند تحقق اهداف پروژه را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین نیاز به مدیریت ریسک پروژه به‌صورت گسترده‌ای افزایش یافته است. در یک فرآیند سیستماتیک مدیریت ریسک، پس از ارزیابی ریسک، تحلیلگران ریسک با مرحله پاسخ ریسک مواجه می‌شوند، یعنی تصمیم می‌گیرند که در مورد ریسک‌های ...  بیشتر